ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

  • Priprema i vođenje projekata iz sektora okoliša i prirode
  • Savjetodavne usluge
  • Izrada planova gospodarenja otpadom
  • Studije i elaborati iz područja zaštite okoliša i prirode
  • Studije o utjecaju zahvata na okoliš i strateške studije utjecaja strategije plana i programa na okoliš
  • Planovi gospodarenja otpada
  • Planovi razvoja, programa zaštita i upravljanja zaštićenim područjima

ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE

Eko Invest d.o.o. već više 20 godina bavi stručnim poslovima zaštite okoliša koji uključuju: pripremu i vođenje projekta a iz okolišnog sektora, konzultantske usluge na području zaštite okoliša te organizaciju izrade studija utjecaja na okoliš specifičnih zahvata ali i planova te programa.

Savjetujemo poduzetnike o domaćim propisima i postupcima iz područja zaštite okoliša te propisima koje uređuje Europska pravna stečevina i međunarodne konvencije.

EKO INVEST d.o.o. posjeduje suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode za obavljanje sljedećih stručnih poslova zaštite okoliša i prirode: